A MAGYAR ATHEROSCLEROSIS TÁRSASÁG alapszabálya

I.
Általános rendelkezések

1. §
A társaság neve: Magyar Atherosclerosis Társaság (MAT)
angolul: Hungarian Atherosclerosis Society

2. §.
(1) A társaság működési területe: a Magyar Köztársaság
(2) A társaság székhelye : Budapest

3. §

(1) A társaság jogi személy
(2) A társaságnak területi szervezetei és szekciói is lehetnek. A területi szervezetek és szekciók nem önálló jogi személyek. Tevékenységüket a társaság felügyelete és irányítása alatt fejthetik ki.
(3) A társaság az arteriosclerosis kutatás tudományággal foglalkozó tagok önkéntes társulásán alapuló, a tudományág területén a szakmai-tudományos munkát koordináló és segítő, a hazai és nemzetközi egészségügyi kapcsolatok fejlesztését elősegítő társaság.
(4) A társaság saját elhatározása alapján tagja a Magyar Orvostudományi Társaságok és Egyesületek Szövetségének
(a továbbiakban: MOTESZ), mindaddig amíg a közgyűlés erről másként nem dönt.
(5) A társaság és a MOTESZ között felmerülő vagy fennálló jogvitás kérdések eldöntésére a felek a Pesti Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

II.

A társaság célja és tevékenysége

4. §

(1) A társaság célja az arteriosclerosis kutatás, különös tekintettel kiváltó tényezőire, létrejöttének folyamatára, klinikumára, prognosisára, preventiójára, terápiás befolyásolhatóságára, az általa okozott funkciókiesések rehabilitációjára, a gondozásra, továbbá állatmodellek és in vitro vizsgáló rendszerek kidolgozására, hazai és nemzetközi egyéni és szervezetközti információcserére, kutatási eredmények mielőbbi és minél hatékonyabb gyakorlati átültetésére, különösen hangsúlyozva a problémakör társadalom-egészségügyi jelentőségét.
(2) A társaság aktívan részt vesz a hazai közvélemény formálásában, a gyors és szakszerű tájékoztatásban, a tömegkommunikációs szervek és eszközök segítségével.
(3) őrködik tagjai erkölcsi tékintélye felett.
(4) Érvényesíti tagjai erkölcsi és anyagi érdekeit a közérdekkel összhangban.

5. §

(1) A társaság céljai megvalósítása érdekében elősegíti a vonatkozó szakmai területen dolgozó kutatók (orvos, biológus, biokémikus, stb.) egyéni képzését, kapcsolatteremtését rokon területen dolgozó más kutatókkal, részvételüket kongresszusokon és. más rendezvényeken, maga is szervez kongresszusokat és más típusú rendezvényeket; elősegíti bel- és külföldi közös kutatási programok létrejöttét, és szükség szerint koordinálja azokat. Segítséget nyújt tanulmányutak létrejöttében, kutatási feltételek javításában: gyűjt, rendszerez és közread információkat optimális társadalmi és egészségpolitikai döntések létrejötte érdekében, részt vesz egészségmegőrző-felvilágosító tevékenységben.
1.1. tagjai kezdeményezésére, a tagokkal történt egyeztetés után javaslattevő és véleményező tevékenységet fejt ki, a szakterületét általánosan és alapvetően érinto döntések, tervek, fejlesztések, koncepciók, jogszabályok, állásfoglalások kidolgozásában, illetve módosításában;
1.2. kapcsolatot létesít és együttműködik más nemzeti és nemzetközi szervezetekkel, társaságokkal, egyesületekkel, segíti, irányítja, összehangolja tagjai és szekciói ilyen irányú tevékenységét;
1.3. tudományos tapasztalatcserét és szakmai továbbképzést szolgáló nemzetközi és nemzetközi részvételű kongresszusokat, konferenciákat szervez;
1.4. anyagi lehetőségeinek határain belül mindent megtesz tagjai külföldi kongresszusokon, szakmai rendezvényeken való részvételének előmozdítására;

6. §

(1) A társaság tagjai lehetnek:
a.) rendes tagok,
b.) tiszteletbeli tagok,
c.) levelező tagok,
d.) pártoló tagok.
(2) Rendes tag lehet az a nagykorú magyar, vagy Magyarországon letelepedett, illetőleg magyarországi tartózkodási engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgár, aki kötelezi magát arra, hogy tevékenységét a társaság alapszabályában foglalt elvek szerint folytatja, felvételét belépési nyilatkozatban kéri, és akit a társaság vezetősége, (közgyűlés) a tagok sorába felvesz.
A társaság rendes tagjai jogaikat személyesen gyakorolják. A rendes tagokat egyenlő jogok illetik meg.
A rendes tag joga, hogy:
a.) a társaság közgyűlésén/küldöttgyűlésén tanácskozási, indítványozási, szavazati joggal részt vegyen. Tisztségviselőt választhat és tisztségre választható.
A küldöttközgyűlés esetén a szavazati jog csak a küldöttnek megválasztott rendes tagot illeti meg;
b.) részt vegyen a társaság szervezeti, szakmai és tudományos életében, az állásfoglalások, határozatok kialakításában és végrehajtásában, illetve a társaság egyéb tevékenységében;
c.) részt vegyen a társaság és a MOTESZ által rendezett kongresszusokon, konferenciákon, vitákon és más szakmai-tudományos rendezvényeken, ezeken előadást tartson, vagy egyéb szellemi alkotását bemutassa, véleményét elmondja;
d.) a társaság vezető szervei által meghatározott feltételek szerint igénybe vegye a társaság szolgáltatásait, anyagi eszközeit, felszereléseit, berendezéseit;
- a nemzetközi szervezetekben vagy más nemzetközi társaságokban/egyesületekben létesített tagságához, tisztségviseléséhez, illetve az e szervezetekkel, társaságokkal, egyesületekkel való kapcsolattartásához,
- a külföldi tudományos konferenciákra, kongresszusokra, szakmai tanulmányutakra való kiküldetéséhez,
- kezdeményezései, javaslatai megvalósításához,
- egyéb, a társaság/egyesület muködését segítő, a tudományág fejlődését szolgáló tevékenységéhez,
a szolgáltatás jellegétol függően ingyenesen, kedvezményesen vagy térítés ellenében;
e.) javaslatot tegyen a társaság vezető testületeinek a kiemelkedő munkát végzo tagok társasági emlékéremmel való kitüntetésére, jutalmazására, állami kitüntetésre való felterjesztésére;
f.) meghatározott feladatok elvégzésére a társasággal határozott vagy határozatlan időtartamú munkaviszonyt, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt (megbízást) létesítsen;
g.) a társaság testületeinek és tisztségviselőinek hibás döntései, határozatai, téves állásfoglalásai ellen szavát felemelje, a törvénysértő határozatot a tudomására jutástól számított 30 napon belül a bíróság előtt megtámadja.
(3) Tiszteletbeli tag lehet az a nagykorú magyar vagy külföldi állampolgár, aki a szakmai élet különböző területein szerzett széleskörű tapasztalatait a társaság munkájában hasznosítani tudja.
A tiszteletbeli tagot a társaság elnökségének javaslatára a vezetőség választja.
A tiszteletbeli tagok jogaikat személyesen gyakorolják. A tiszteletbeli tagokat egyenlő jogok illetik meg.
A tiszteletbeli tag joga, hogy:
a.) a társaság közgyűlésén/küldöttgyűlésén tanácskozást és indítványozási joggal részt vegyen
b.) részt vegyen a társaság által rendezett kongresszusokon, konferenciákon, vitákon és más szakmai-tudományos rendezvényeken, ezeken előadást tartson, vagy egyéb szellemi alkotását bemutassa;
c.) A tiszteletbeli tag kötelezettsége, hogy:
- a társasági tevékenységgel kapcsolatos önként vállalt feladatait maradéktalanul, legjobb tudása szerint végrehajtsa.
(4) Pártoló tagok lehetnek olyan nagykorú magyar vagy külföldi állampolgárságú természetes személyek, illetve magyar jogi személyek, akik a társaság működéséhez anyagi, szakmai, elvi,
erkölcsi vagy egyéb támogatást tudnak nyújtani.
A pártoló tagságot a vezetőség hagyja jóvá.
A természetes személy pártoló tagok jogaikat személyesen,
a jogi személy pártoló tagok képviselőjük útján gyakorolják. A pártoló tag joga, hogy:
a.) a társaság közgyűlésén, küldöttgyűlésén tanácskozási és indítványozási joggal részt vegyen;
b.) meghatározza, hogy az általa nyújtott rendszeres támogatást a társaság számára milyen célból adja;
c.) a társaság főtitkára útján folyamatos tájékoztatást nyerjen a társaság azon területein folyó munkáiról és tevékenységeirol, amelynek elősegítéséhez a támogatást nyújtja, a pártoló tagsági díjat fizeti.
A pártoló tag önként vállalt kötelezettsége, hogy a társasággal szembeni vállalásait mindaddig amíg ez szándékában áll maradéktalanul teljesítse.

7. §.

(5) A rendes tag tagsági viszonya megszűnik:
a.) a tag halálával;
b.) a társaság megszűnésével;
c.) kilépéssel;
A tag kilépési szándékát az elnöknek vagy a főtitkárnak írásban tartozik bejelenteni. A tagsági viszony a nyilatkozat kézhezvételével megszunik. A tagsági viszony megszűnésérol a társaság rendes tag felvételére feljogosított szervét (vezetőség, közgyűlés, küldöttközgyűlés) tájékoztatni kell.
d.) kizárással;
Ki kell zárni a rendes tagok sorából azt a személyt, aki: - a társasággal szemben fennálló kötelezettségeinek önhibájából nem tesz eleget;
(6) A természetes személy pártoló tag tagsági viszony megszűnik:
a.) a tag halálával;
b.) a társaság megszűnésével;
c.) a pártoló tagsági viszonynak a tag részéről történő felmondásával;
(7) A jogi személy pártoló tag tagsági viszonya megszűnik:
a.) a jogi személy megszunésével; b.) a társaság megszűnésével;
c.) a pártoló tagsági viszonynak a jogi személy pártoló tag részérol történő felmondásával;

A társaság vezető szervei és állandó bizottságai

8. §

A társaság vezető szervei:
 1. a közgyűlés,
 2. a vezetőség,
 3. az elnökség.
A társaság állandó bizottságai:
 1. az ellenőrző bizottság (=számvizsgáló bizottság),
 2. (2) fegyelmi bizottság,

Közgyűlés

9. §

A társaság legfőbb testületi vezető szerve a közgyűlés, amely minden a társaságot érintő kérdésben döntési hatáskörrel rendelkezik.

10. §.

A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe az alábbiak tartoznak:
 1. Megállapítja, illetve módosítja a társaság alapszabályát;
 2. Megszünteti a társaságot, ha a feloszlást, vagy a más társasággal való egyesülést a közgyűlés kétharmados szótöbbséggel kimondja;
 3. Dönt mindazokban az ügyekben, amelyeket az alapszabály kizárólagos hatáskörébe utal, valamint azokban, amelyekben a döntés jogát magának tartja fenn;
 4. A vezetőség és az állandó bizottságok beszámolója alapján megvitatja a társaság munkáját, meghatározza a társaság legfontosabb feladatait a következő időszakra és dönt az általa választott testületek, tisztségviselők felmentésének kérdésében;
 5. Megállapítja az aktív és nyugdíjas rendes tagok, valamint az ifjúsági tagok által a társaságnak fizetendő tagdíj mértékét;
 6. Megválasztja 5 évre szólóan:
 7. a társaság tisztségviselőit: elnök, alelnök, főtitkár, titkár, pénztáros, ellenőr, ifjúságpolitikai felelős, stb.
 8. az elnökség 9 választott tagját
 9. az állandó bizottságok elnökeit, tagjait.
A közgyűlés indokolt esetben az általa megválasztott bármely testületet, bizottságot, illetőleg tisztségviselőt visszahívhat.
(7) Megállapítja a társaság éves költségvetését;
(8) Elfogadja a képviselő és ügyintéző szervek éves beszámolóját. A beszámoló részét képezi a társaság éves pénzügyi beszámoló jelentése, valamint a területi szervezetek, szekciók tevékenységérol készült jelentés.
(9) Dönt szekciók és területi szervezetek létrehozásának kérdésében;
(10) Elfogadja, illetve módosítja a társaság állandó bizottságainak működési szabályzatát.

11. §.

A társaság választott szervei a közgyűlésnek felelősséggel és beszámolási kötelezettséggel tartoznak.

12. §.

A közgyűlés a tagok összességébol áll. A vezetőség által megállapított számú meghívott vendéget a közgyűlésen tanácskozási jog illeti meg.

13. §.

Közgyűlést szükség szerint, de legalább 2 évenként kell összehívni. A közgyűlést össze kell hívni akkor is, ha azt a bíróság elrendeli, illetőleg a tagok egyharmada azok és a cél megjelölésével kívánja.

14. §.

A közgyűlés helyét, idejét, valamint a javasolt tárgysorozatot a vezetőség állapítja meg és azt a főtitkár legalább 15 nappal a kitűzött időpont elott írásban közli a tagokkal.

15. §.

Határozatképes a közgyűlés, ha azon a szavazásra jogosultaknak legalább a fele jelen van.
A szavazás rendje:
(1)
a.) A közgyűlés határozatait általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.
A közgyűlés bármely tag/küldött javaslatára elhatározhatja a titkos szavazást.
b.) A tisztségviselőket, vezető szerveket és állandó bizottságokat a közgyűlés többes jelölés alapján, titkos szavazással választja.
c.) A közgyűlés a személyre vonatkozó más határozatokat is titkos szavazás útján hozza.
(2) Az alapszabály módosításához, tag kizárásához, a társaság más társasággal történő egyesülésének, feloszlásának, illetve a MOTESZ-ból történő kiválásának kimondásához a szavazásra jogosultak kétharmadának egyetértő szavazata szükséges.

16. §.

Ha a szabályszeruen összehívott közgyűlés nem határozatképes, a legkorábban a következő napra, de legkésőbb 30 napon belül ugyanezen tárgysorozattal összehívott közgyűlés, küldöttközgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

17. §.

A közgyűlés nyilvános. Az elnök a közérdek, vagy valamely társasági tag jogos magánérdekének védelme céljából elrendelheti a nyilvánosság kizárást.

vezetőség

18. §.

Két közgyűlés közötti időszakban a közgyűlés hatáskörét - a kizárólagos hatáskörök kivételével - a vezetőség gyakorolja.

19. §.

A vezetőség a társaság 10. §. (6) bekezdésében felsorolt vezető tisztségviselőibol, az állandó bizottságok elnökeiből, a területi szervezetek és szekciók vezetőiből és 7 választott tagból áll.

20. §.

A vezetőség kizárólagos hatáskörébe tartoznak az alábbiak:
(1) Határozatot hozhat - a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdések kivételével - a társaság egészét érintő bármely kérdésben, intézkedik és állást foglal a hatáskörébe utalt ügyekben.
(2) Figyelemmel kíséri a társaság alapszabályszerű muködését és munkáját, továbbá a társaság tisztségviselőinek tevékenységét.
(3) Végrehajtja a közgyűlés határozatait, illetve gondoskodik azok végrehajtásáról.
(4) Megvitatja és jóváhagyja a közgyűlési előterjesztéseket.
(5) Irányítja a társaság gazdálkodását, nemzetközi és sajtómunkáját.
(6) Koordinálja, ellenőrzi és segíti a területi szervezetek, szekciók gazdálkodását, nemzetközi és sajtómunkáját.
(7) Állást foglal a társasági emlékérmek, díjak alapításában.
(8) A különleges társasági feladatok és elvi jelentőségu kérdések megoldása céljából a szükségeshez mérten bizottságokat alakíthat.
(9) Megvitatja az országos jelentoségu tudományos koncepciókat és fejlesztési előrejelzéseket, kialakítja a társaság szakterületével kapcsolatos javaslatait.
(10) A MOTESZ-en keresztül javaslatot tesz kormánykitüntetések adományozására.
- Dönt társasági lap kiadásáról.
- Jóváhagyja a társaság éves/féléves utaztatási tervét.
- Megválasztja a MOTESZ küldöttközgyűlésén résztvevő társasági, egyesületi küldötteket.

21. §.

(1) A vezetőség szükség szerint, de évente legalább 2 alkalommal tart ülést. Az ülés összehívásáról a társaság elnöksége gondoskodik. A meghívót és a napirenden szereplő előterjesztéseket legalább 15 nappal a kitűzött időpont előtt a vezetőség tagjai részére meg kell küldeni.
(2) A vezetőség ülésére esetenként, a napirendnek megfelelően tanácskozási joggal meg kell hívni a napirendben érdekelt tagot/tagokat, illetve más érdekelt szervek, szervezetek képviselőit.

22. §.

(1) A vezetőség határozatképes, ha ülésén a szavazati joggal rendelkezőknek legalább a fele jelen van.
(2) A vezetőség határozatait általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.
A vezetőség bármely tagjának javaslatára a vezetőség elhatározhatja a titkos szavazást.
(3) A határozatképesség hiánya miatt legkorábban a következő napon, de legkésőbb 30 napon belül - azonos napirenddel - megismételt vezetőségi ülés a jelenlévők számától függetlenül határozatképes.

23. §.

(1) Rendkívüli vezetőségi ülés összehívását bármelyik vezetőségi tag indítványozhatja. A rendkívüli vezetőségi ülést a vezetőségi tagok legalább 25 %-ának együttes kérése esetén össze kell hívni.
(2) A rendkívüli vezetőségi ülés összehívására irányuló indítványban a javasolt tárgysorozatot is meg kell jelölni.
(3) A rendkívüli vezetőségi ülést az indítványozástól számított 15 napon belül meg kell tartani.
(4) A rendes vezetőségi ülésre vonatkozó szabályokat a rendkívüli vezetőségi ülésre is értelemszerűen alkalmazni kell.

Elnökség

24. §

(1) A társaság 9 tagú elnöksége a közgyűlés által választott 9 tisztségviselőből áll.

25 . §

Az elnökség kizárólagos hatáskörei:
(1) Az elnökség dönt a vezetőség két ülése közötti időszakban - a vezetőség kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdések kivételével - a vezetőség hatáskörébe tartozó kérdésekben. Döntéseiről a vezetőség legközelebbi ülésén beszámolni köteles.
(2) Engedélyezni a külföldi szakemberek meghívását a társaság költségén.
(3) A társaság céljának megvalósítása érdekében meghatározott feladatra munkabizottságot hozhat létre. A munkabizottságok tagjait és vezetőit az elnökség bízza meg és az elnökségnek tartoznak felelősséggel.
(4) Sürgős esetben dönt az utaztatási tervben nem szereplő egyes külföldi kiküldetésekről, kiutazásokról; a kiutazások támogatásáról, a társaság költségvetésében e célra előirányzott keret mértékéig.
(5) Előterjeszti a MOTESZ-hez a MOTESZ devizakerete vagy más szervek által a MOTESZ részére utazási célra átadott devizakeretek terhére beérkezett kérelmeket, azokat megfelelően indokolja és rangsorolja.

26. §

Az elnökség rendszeresen beszámol működésérol a vezetőségnek, annak felelősséggel tartozik.

27. §.

(1) Az elnökség szükség szerint, de évente legalább 4 alkalommal ülésezik.

A társaság vezető tisztségviselőinek hatásköre

28. §

(1) A társaság elnökének hatásköre:
 1. képviseli a társaságot a hatóságok és más állami, társadalmi szervek, valamint a nemzetközi szervezetek előtt;
 2. vezeti a közgyűlést; a vezetőség és az elnökség tanácskozásait;
 3. dönt és/vagy intézkedik az elnökség két ülése közötti időszakban - a főtitkárral és az alelnökkel egyetértésben - az elnökség hatáskörébe tartozó, de halaszthatatlan döntést és/vagy intézkedést igénylő ügyekben, kivéve az elnökség kizárólagos hatásköréit érintő kérdéseket. Egyetértés hiányában az ügyben az elnökség dönt. Az elnök döntéseiért felelősséggel tartozik és azokról elnökség legközelebbi ülésén beszámolni köteles.
 4. őrködik a hatályos jogszabályok, különösen a társaság vonatkozó rendelkezések és a társaság alapszabályának szigorú betartása felett;
 5. ellenőrzi a vezető szervek határozatainak végrehajtását
 6. ellenőrzi a tisztségviselők muködését.
(2) Az elnököt akadályoztatása esetén az alelnök/főtitkár helyettesíti. Ha az alelnök/főtitkár is akadályoztatva van, az elnökség legidősebb tagja jár el.
A vezetőség és az elnökség az alelnököt önálló feladattal is megbízhatja.
(3) A főtitkár hatásköre
 1. A társaság vezető szerveinek ülései között e testületek határozatainak megfelelően folyamatosan intézi a társaság ügyeit
 2. a 28. § (1) bekezdés c.) pontjában meghatározott ügyekben az elnökkel egyetértésben dönt és/vagy intézkedik. Egyetértés hiányában az adott ügyben az elnökség dönt.
 3. előkészíti a vezető szervek üléseit, biztosítja muködésüket és gondoskodik a határozatok végrehajtásáról
 4. tájékoztatja a tagokat a társaság munkájától.
(4) A főtitkárhelyettesek ellátják a főtitkár által átruházott vagy rájuk bízott feladatokat.
(5) A pénztáros a társaság pénzkezelési szabályzatában foglaltak szerint kezeli a pénztárat, gondoskodik a bevételek és kiadások teljesítésérol, a pénzkészlet előírás szerinti elhelyezéséről, vezeti a naplófőkönyvet.
(6) Az ellenőr a pénzkezelési szabályzatban meghatározott módon és időközönként ellenőrzi a pénztáros működését.
(7) Az ifjúságpolitikai felelős a MOTESZ ifjúsági bizottságával együttműködve elosegíti és koordinálja a társaság fiatal 35 éven aluli - tagjainak tudományos és társadalmi tevékenységét.
(8) A társaságot a hatóságok és más belföldi, illetve külföldi szervezetek előtt az elnök, akadályoztatása esetén az alelnök, a főtitkár, illetve megbízottja képviseli.

A társaság gazdálkodása

29. §

(1) A társaság vagyona elsősorban a tagok által fizetett díjakból, jogi személyek és magánszemélyek felajánlásaiból, hozzájárulásokból képződik.
(2) A társaság tartozásaiért saját vagyonával felel.
A tagok - a tagdíj fizetésén túl - a társaság tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.
(3) A társaság költségvetését az elnökség terjeszti a vezetőség elé.
(4) Az éves költségvetési tervben jóváhagyott összegeknek rendeltetésszerű és a mindenkori pénzügyi előírásoknak megfelelő felhasználásáért, valamint a társaság ingó és ingatlan vagyonának kezeléséért az elnökség a felelős.
(5) A társaság gazdálkodó tevékenységét a Minisztertanács által meghatározott rendelkezések szerint végzi.

A társaság törvényességi felügyelete

30. §

(1) A társaság működése felett az ügyészség a reá irányadó szabályok szerint törvényességi felügyeletet gyakorol.
(2) Ha a társaság működésének törvényessége másképpen nem biztosítható, az ügyész a területileg illetékes bírósághoz fordulhat.
(3) A bíróság az 1989. évi II. törvény 16. § (2) a (e) pontja szerint biztosítja a társaság jogszerű működését.

A társaság hatósági ellenőrzése

31. §

Ha a társaság olyan tevékenységet végez, amelyet jogszabály feltételhez köt, vagy egyébként szabályoz e tevékenység felett a tevékenység szerint hatáskörrel rendelkező állami szerv a hatósági ellenőrzésre vonatkozó szabályok szerint jár el.

A társaság megszűnése

32. §

A társaság megszűnik feloszlással, más társasággal/egyesülettel való egyesüléssel, feloszlással, illetőleg megszűnésének megállapításával.

Hatálybalépés

33. §

Jelen alapszabályzatot a társaság 1989. szeptember 7-i közgyűlése fogadta el. Egyidejűleg a társaság korábbi alapszabálya hatályát veszti.